Polityki prywatności i stosowania plików cookies, regulamin

 

REGULAMIN APARTHOTELU

LIV’INN

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem hotelowym stworzonym w celu zapewnienia

Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu w Liv’Inn Aparthotel.

 

§ 1

 1. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Gości, Dyrekcja Liv’Inn Aparthotel (zwanego dalej Hotelem) dołoży wszelkich starań by zapewnić:
  1. warunki miłego i komfortowego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,

a w przypadku stałej obecności tylko za jego zgodą,

 1. w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożenie
  starań aby w miarę możliwości zamienić pokój lub inny sposób złagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie Gości Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem lub podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
  3. przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu, przy czym Hotel zastrzega prawo do odmowy przechowania rzeczy nie mających cech bagażu osobistego lub jeżeli przechowanie byłoby w terminie innym niż daty pobytu Gości w Hotelu.

 

§ 2

 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, co następuje na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz wypełnienia karty meldunkowej.

W przeciwnym wypadku recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

 1. Pokoje w Hotelu wynajmowane są na doby, przy czym doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien poinformować recepcję hotelu do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel oferuje przedłużenie pobytu zgodnie z aktualną dostępnością pokoi
  i obowiązującym cennikiem.
 3. Niepoinformowanie recepcji hotelu o chęci przedłużenia pobytu zgodnie z pkt 3 a także pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w pokoju traktowane jest jako przedłużenie pobytu przez Gościa.
 4. W przypadku, kiedy
  1. Gość nie opuści pokoju lub pozostawi w nim rzeczy po godzinie 10:00 a przed godziną 18:00, Hotel automatycznie naliczy opłatę za 3/4 doby wynajmu pokoju wg cen wynikających

z aktualnie obowiązującego cennika w danym dniu.

 1. Gość nie opuści pokoju lub pozostawi w nim rzeczy po godzinie 18:00 a przed godziną 10:00 następnego dnia Hotel naliczy automatycznie opłatę za dobę wynajmu pokoju wg cen wynikających z aktualnie obowiązującego cennika w danym dniu.
 1. Jeżeli Gość nie określił terminu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Gość hotelowy nie może bez zgody Hotelu przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeżeli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokojach hotelowych gościnnie,
  na zaproszenie Gości hotelowych, w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnie obowiązującego w Hotelu cennika.

 

 

§ 3

 1. W całym Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. W czasie trwania ciszy nocnej Goście Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, aby
  w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. W przypadku naruszenia zasady,
  o której mowa w zdaniu poprzedzającym Hotel uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług hotelowych.

 

§ 4

 1. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Klucze są indywidualnie przypisane do otwierania wynajmowanego pokoju dla konkretnego pobytu. Obowiązek należytego dbania o powierzony klucz spoczywa na Gościu. W przypadku jej zniszczenia lub utraty Hotel nałoży na Klienta, z którym zawarł umowę na wynajęcie pokoju, opłatę w wysokości 300 zł.
 3. Utrata pilota do klimatyzacji wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.
 4. Utrata pilota do TV wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł.
 5. Zniszczenie pościeli wiąże się z poniżej wymienionymi opłatami:

poszwa 80 zł
poszewka 40 zł
ręcznik duży 60 zł
ręcznik mały 50 zł
stopka 30 zł
prześcieradło 100 zł

 

§ 5

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną oraz innych rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 846-849).
 2. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu

w recepcji Hotelu.

 1. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub
  w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
  i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa je przez okres 3 miesięcy a po jego upływie rzecz zostaje komisyjnie zutylizowana.

 

§ 6

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba, której odmówiono świadczenia usług Hotelu zobowiązana jest
  do zastosowania się do zaleceń Dyrekcji Hotelu oraz uregulowania należności za świadczenia
  i ewentualnie poczynione zniszczenia.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu w Hotelu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, Gości, pracowników Hotelu albo w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy Gości

o sygnalizowanie wszelkich uwag na adres email: es@livinn.pl

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Hotelu grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Hotelu (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń TV i komputerowych).
 2. Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz otwartego ognia. Zakaz ten nie dotyczy Patio hotelowego. Hotel uprawniony jest do każdorazowego nałożenia na osobę niestosującą się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kwoty 450 zł tytułem naruszenia w/w zakazu, przy czym do powyższej kwoty mogą zostać doliczone ewentualne koszty odświeżenia pokoju.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa powstałe na terenie dzierżawionego parkingu hotelowego z winy Gościa bądź osoby trzeciej. Hotel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu; kradzież pojazdu z miejsca postojowego; szkody żywiołowe lub losowe; stłuczki i kolizje; szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij